top of page

MARISOL

D'ESTRABEAU

מריסול דה-אסטרבאו

see also:

Aprendiz
El Visitante
Superviviente
Amantes

Presiona la imagen para agrandar

Click on the image to zoom

לחץ על התמונה לזום

Originalidad y riqueza es el resultado de la obra de Marisol D’Estrabeau, artista visual mexicana nacida en 1982. Mientras estudia Diseño Gráfico se inicia en el viaje creativo a través de la pintura, explicando su visión del mundo. Su obra se vuelve prolífica a partir de 2007 porque ha crecido con una expresión muy identificable. Para ella el movimiento es la acción inmediata de ser, la esencia para que exista la vida y la realidad efímera, que en este proceso y por su efecto nos induce al cambio, a la superación, a la armonía.

Su discurso pictórico se ha desarrollado creando un lenguaje que proviene de su realidad, de sus recuerdos infantiles cuando se asomaba al microscopio del padre médico y se sorprendía de esos mundos tan ricos en formas y con una intención produce en el plano actual una tercer realidad: sus personajes mágicos, quienes se transforman diciéndonos que existen los disfraces en un mundo donde la vida social sufre un cambio constante, evoluciona, involuciona, crece y decrece. Finalmente todos nos disfrazamos diría la pintora. Ella es objeto de un intenso diálogo interno que nutre de contenidos iconográficos sus lienzos, de campos de color muy definidos.

Sus figuras aluden a un sentimiento optimista en quien las contempla pues nos remite a su peculiar sentido femenino de la profusión de formas.

Originality and richness is the result of the work of Marisol D'Estrabeau, visual Mexican artist born in 1982. While she studies Graphic Design, she starts the creative journey through painting, explaining her vision of the world. Her work becomes prolific in 2007 because it has grown as a very identifiable expression. For her, movement is the immediate action of self, the essence for life to exist and the ephemeral reality, that in this process and by its effect induces us towards change and self-improvement, to harmony.

Her pictorial discourse has developed creating a language that comes from her reality, from her childhood memories; when she peaked through the microscope of her father, who was a doctor, and was surprised by such worlds so rich in forms and with an intention produces in the current plane a third reality: its magical character, who transform telling us that disguises exist in a world where social life suffers constant change, evolves, regresses, grows and decreases. In the end we all dress up, the painter would say. She is the object of our intense internal dialogue that nurtures her canvases of iconographic contents, of highly defined fields of color.

 

Her figures allude to an optimistic feeling of those who contemplate them as they take us to her peculiar feminine sense and the profusion of forms

 

 מקוריות ועושר הוא התוצאה של העבודה של מריסול דה-אסטרבאו, אמנית מקסיקנית חזותית נולדה בשנת 1982. בזמן שהיא לומדה עיצוב גרפי, היא התחילה את המסעה היצירתי באמצעות ציור, מסבירה את החזון שלה לעולם. עבודתה הופכת לפורה בשנת 2007 משום שהיא הפכה לאמצעי מוכר לביטוי. עבורה, תנועה היא הפעולה המיידית של העצמי, המהות של החיים המתקיימים  כמציאות ארעית, והשפעותיו של תהליך זה ועל ידי גורמת לנו לשינוי ושיפור עצמי, להרמוניה.

השיח הציורי שלה פיתח יצירת שפה שמגיעה מהמציאות שלה, מזכרונות ילדותה; כשהיא הציצה מבעד למיקרוסקופ של אביה, שהיה רופא, והופתעה מעולמות כל כך עשירים בצורות ועם כוונה מייצרת מימד מציאות שלישית: אופי הקסום, המשתנה ואומר  לנו שקיימות תחפושות בעולם שבו החיים חברתיים סובלים שינוי מתמיד, מתפתחים, נסוגים, גדלים, ונסוגים. בסופו של דבר כולנו מתלבשים, הצייר היה אומר. היא מושא לדיאלוג הפנימי האינטנסיבי שלנו שמטפח את ציוריה של תכנים איקונוגרפים, צלמיות, של שדות צבע מוגדרים היטב.

 

הדמויות שלה מרמזות על תחושת אופטימית של השמתבונן בהן תוך כדי כך הן ייקחו אותנו למחוזות הנשיות המוזרים שלה ולשפע של צורות.

 

 

 

bottom of page